Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации

+359 2 974 47 48

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

История

Нашата първа машина

Събирателно дружество “Механичен Дизайн и конструкции - Димитров и сие” (MDC) е основана през 1990 г. Учредители и неограничено отговорни съдружници във фирмата са професионалисти от сферата на проектирането и производството на механични конструкции за електронна и изчислителна техника. По време на учредяването на дружеството, системата от предприятия и институти създадени и оборудвани за да произвеждат изчислителни системи за СИВ започва да се руши заради разпадането на търговските и договорни отношения в Източния блок и резултантната загуба на пазари. Кризата е съпроводена с масови съкращения на персонал и отдаване под наем на обособени части и производствени средства. Димитър Димитров, Веселин Георгиев и Румен Манолов напускат системата на Завода за Изчислителна техника (ЗИТ) и Централния Институт за Изчислителна техника (ЦИИТ), учредяват ОФ “Механичен дизайн и конструкции” и наемат малко помещение в ЗИТ, където започват дейността си по проектиране и производство на метални конструкции за целите на електрониката, изчислителната техника и електротехниката.

От момента на учредяването до днешни дни, развитието на MDC е белязано с постепенна и закономерна еволюция във всички аспекти от бизнес дейността на дружеството -

  • продажби
  • персонал
  • работни места
  • машинен парк

През 1992 г. MDC има 3-ма допълнителни работници (освен собствениците, които участват пълноценно както в проектирането, така и в производствения процес), и заема едно работно помещение.

През периода 1993-1997г., независимо от нестабилната макро и микроикиномическа среда, фирмата бележи постоянен ръст, увеличавайки персонала с 1-2 работника годишно, закупувайки от пазара необходимите за осъществяване на дейността машини и оборудване и увеличавайки производствената площ до 850 м2, чрез наемане на допълнителни работни помещения, съседни на първото. За осъществяване на административната и проектантска дейност са наети и офис помещения на 3-тия егаж на ЗИТ.

С течение на годините фирмата значително диверсифицира своята продуктова гама и клиентска база до нива, които я правят относително независима от сривове в състоянието на отделни големи клиенти и потребителски ниши. По тази причина кризата през периода 1996-1997г. има относително слабо влияние върху развитието MDC.

През 1999 година фирмата закупува от ЗИТ 1000 м2 производствена площ и 250 м2 офиси.

До този момент не е имало промени в сруктурата на собствеността на дружеството. Собствениците са в същото време и мениджъри на дружеството, управляват бизнеса на принципа на взаимозаменяемостта и консенсуса, като са доказали способност да решават чрез разбирателство най-разнообразни по характер и тежест проблеми.


гр. София, София, 1784,
бул. Цариградско шосе 7 ми км (ул. Магнаурска школа № 13)
Сграда ЗИТ, корпус 1

тел: +359 2 9744748, +359 2 8762504
факс: +359 2 9745022
e-mail: info@mdc-bg.com