Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации

+359 2 974 47 48

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Договор с Министерство на икономиката по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИИ ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0321-C01 за проект "Повишаване на енергийната ефективност на МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИИ ООД" по процедура "Енергийна ефективност за малки и средни предприятия". Проектът е финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 798 150.00 лв.(702 289.13лв. - европейско и 123 933.37 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност вследствие на енергийни спестявания и намаляване на емисиите на CO2 и увеличаване на производителността.

Специфичните цели на проекта са:

  • Повишаване количеството на продукцията;
  • Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.

 


гр. София, София, 1784,
бул. Цариградско шосе 7 ми км (ул. Магнаурска школа № 13)
Сграда ЗИТ, корпус 1

тел: +359 2 9744748, +359 2 8762504
факс: +359 2 9745022
e-mail: info@mdc-bg.com